Kalendarium Domowego Kościoła


1973


Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki podjął próbę zastosowania metody oazy rekolekcyjnej do grup rodzinnych. Latem tego roku odbyły się w Krościenku pierwsze rekolekcje dla rodzin.

11 czerwca – zawierzenie Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła przez kardynała Karola Wojtyłę podczas Centralnej Oazy Matki w Krościenku – „akt konstytutywny” Ruchu, według określenia ks. Franciszka Blachnickiego; jednocześnie poświęcenie figury Niepolanej, Matki Kościoła na Kopiej Górce

Październik – Sługa Boży ks. Franciszek założył pierwszy doświadczalny krąg rodzin w Lublinie, który osobiście prowadził

Grudzień – ks. Blachnicki opracował pierwszy dokument pt. „Program ruchu wspólnoty rodzinnej w ramach Ruchu Żywego Kościoła„. Jak sam napisał o tym pół roku później: „Jest to tekst podstawowy, przedstawia on całą ideę wspólnoty rodzinnej – małego Kościoła”.


1974


Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki opracował drugi dokument „Teczka Oazy Rekolekcyjnej dla Rodzin”. Według tego programu odbyło się w 1974 roku 8 serii rekolekcji, w tym 3 turnusy w Krościenku, 2 w Brzegach, 2 w Koniakowie. Łącznie brało w nich udział 95 rodzin (336 osób). Na te rekolekcje do Krościenka po raz pierwszy została zaproszona s. Jadwiga Skudro.

Po letnich rekolekcjach oazowych ks. Franciszek opracował trzeci dokument „Teczka pracy rocznej pooazowej dla rodzin” – pierwszy temat pracy rocznej: „Odnowa i pojednanie”

16 września – pierwsze podsumowanie rekolekcji dla rodzin w Częstochowie. Na tym spotkaniu uzgodniono sposób zakładania kręgów rodzinnych w tych miastach, z których pochodzili uczestnicy oaz z 1973 i 1974 roku. Program pracy rocznej miał być realizowany poprzez – kwartalne dni wspólnoty całych rodzin – miesięczne spotkania małżeńskie (spotkania kręgu), – miesięczne studium realizowane przez małżonków w okresie pomiędzy poszczególnymi spotkaniami miesięcznymi

15 – 16 grudnia – narada moderatorów diakonii i animatorów rodzin w Lublinie. Po niej ks. Franciszek zaproponował Siostrze Jadwidze współpracę w organizowaniu i prowadzeniu Ruchu Wspólnot Rodzinnych. Władze zakonne wyraziły na to zgodę i od 1 stycznia 1975r. Siostra podjęła na stałe współpracę z ks. Blachnickim realizując jego dzieło


1975


W wakacje odbyło się 9 serii rekolekcji dla rodzin. Uczestniczyło w nich łącznie 160 rodzin (558 osób). Program był podobny jak w 1974 roku, z tą różnicą, że doszło dzielenie się ewangelią i nauka śpiewu, natomiast nie było już ewangelicznej rewizji życia. Po oazach letnich powstały następne kręgi rodzin.

Listopad – ukazał się pierwszy „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” jako dwumiesięcznik, którego redaktorem był ks. Franciszek Blachnicki. W redakcji współpracowała z Ojcem S. Jadwiga.


1976


W tym roku ukazało się 6 następnych numerów Listu. Zawierały one m.in. tematy spotkań kręgów, tak że zbyteczne stało się wydawanie teczek rocznych pracy pooazowej pt. ” Apostolat rodzinny”.
Kwiecień – w Krościenku odbyła się pierwsza Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin, tzw. ORAR, a następna w Zakroczymiu. W sumie w jednych i drugich rekolekcjach wzięło udział 60 osób.

W Krościenku odbyło się poświęcenie kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce.

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych – Ruch Żywego Kościoła przyjmuje nazwę Ruch Światło-Życie


1977


Wrzesień – w Zakroczymiu odbyło się czwarte podsumowanie oaz wakacyjnych, na których obecnych było 60 osób reprezentujących 130 kręgów. Powołano wtedy pierwsze pary diecezjalne.

W Boliwii zaczyna rozwijać się Ruchu Światło-Życie.


1978


Po rekolekcjach wakacyjnych w 1978 roku nastąpiła prawdziwa eksplozja nowych kręgów.

Grudzień – ukazał się numer specjalny 17 Listu Domowego Kościoła, który porządkował sprawy organizacyjne Ruchu. Wprowadził nowe określenie – Ruch Domowy Kościół w miejsce nazwy Ruch Wspólnot Rodzinnych.


1979


8 czerwca w Nowym Targu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Wrzesień – odbyło się szóste podsumowanie oaz rodzinnych w Krościenku. Na zakończenie ks. Franciszek powiedział: „Oaza Rodzin to gałąź Ruchu, która w tej chwili najbardziej się rozwija. Dlatego muszą być wszędzie mianowani diecezjalni moderatorzy rodzin. Ponieważ jest już 250 kręgów rodzinnych, wyłania się konieczność:
– mianowanie krajowego moderatora rodzin
– mianowanie krajowej pary moderatorskiej,
– utworzenie stałej siedziby, która byłaby centralą Ruchu Domowego Kościoła, sekretariatem i redakcją”
.


1980


Wrzesień – na podsumowaniu DK w Łodzi rozprowadzono pierwsze egzemplarze podręcznika „Domowy Kościół I rok pracy”.


1981


Luty – ukazał się podręcznik „Domowy Kościół II rok pracy”

Sierpień – po 8 podsumowaniu oaz rodzin 23 sierpnia do ks. Prymasa Józefa Glempa udała się 12-osobowa delegacja RDK wraz z ks. Blachnickim i s. Jadwigą. Zaznajomiono ks. Prymasa z problemami i osiągnięciami Ruchu. Ks. Prymas obiecał pomoc w sprawie mianowania moderatorów diecezjalnych i moderatora krajowego Domowego Kościoła. 31 sierpnia powstał pierwszy krąg diecezjalny w Krakowie. Moderatorem diecezjalnym był ks. Franciszek Kołacz. Krąg składał się z pary diecezjalnej i czterech par animatorskich. Stopniowo zawiązywały się kręgi diecezjalne w innych diecezjach.

Grudzień – ks. Franciszek wyjeżdża za granicę i po wybuchu stanu wojennego już nie może wrócić do kraju. Pozostaje na obczyźnie aż do śmierci 27 lutego 1987 w Carlsbergu.


1982


Od początku roku List Domowy Kościół redagowali Krystyna i Tomasz Jasiniewscy. Pod ich redakcją ukazało się 26 numerów Listu. Na życzenie ks. Blachnickiego opracowali oni wraz z zespołem małżeństw „Zasady Ruchu Domowego Kościoła”, który to dokument został w 1986r. zatwierdzony na 5 lat przez Komisję Episkopatu Polski ds. Rodzin. Moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Wojciech Danielski

Powstanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, początek Ruchu Światło-Życie wśród Polaków w Niemczech


1983


Na podsumowaniu oaz rodzin ustalono, że Krąg Centralny tworzą trzy pary małżeńskie, moderator krajowy DK, s. Jadwiga Skudro i p. Julia Beutel, która pełniła funkcje sekretarki (pełniła ją dość krótko, bo na skutek choroby musiała z tej posługi). W następnych latach powiększono Krąg Centralny o dalsze pary filialne oraz dwie osoby oddelegowane ze Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła, a mianowicie Elżbietę Kozyrę (1985) i Dorotę Franków (1990).

Luty – ks. Wojciech Danielski (drugi moderator Ruchu Światło-Życie) powierzył obowiązki moderatora krajowego DK ks. Stefanowi Patrysowi.


1985


24 grudnia śmierć ks. Wojciecha Danielskiego; nowym moderatorem krajowym zostaje ks. Henryk Bolczyk


1987


27 lutego śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu


1988


Pierwsza pielgrzymka Ruchu Światło-Życie odbyła się w Częstochowie z okazji 15 rocznicy zawierzenia Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła; uczestniczy 100 tys. osób


1989


Wrzesień – odbyło się szesnaste podsumowanie w Wesołej, na którym został formalnie powołany na moderatora krajowego DK ks. Stanisław Rabiej, ale jego działalność przerwał kilkuletni pobyt za granicą kraju.

Wtedy również Krąg Centralny powołał parę krajową DK – Zofię i Eugeniusza Bednarzów z Krakowa, którzy pełnili tę posługę przez trzy kolejne kadencje. Następną parą krajową (w latach 1998 – 2000) byli Hanna i Jerzy Matuszkowie z Poznania.

Wyjeżdżając z kraju ks. Stanisław Rabiej poprosił ks. Franciszka Kołacza o pełnienie funkcji moderatora krajowego pod jego nieobecność. Po dwóch latach obowiązki te przejął ks. Marian Kaszowski, który tę posługę pełnił owocnie przez trzy kolejne lata.


1990


Początki Domowego Kościoła wśród Polaków w Kanadzie


1995


Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego


2000


1 kwietnia doczesne szczątki ks. Blachnickiego zostały złożone w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku.

Konferencja Episkopatu Polski powołała stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”


2001


Na początku roku (po zatwierdzeniu w 2000 r Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”) została mianowana nowa para krajowa, Anna i Jacek Nowakowie z diecezji tarnowskiej, a pod koniec roku zawiązał się nowy Krąg Centralny.

W skład Kręgu Centralnego weszło sześć par filialnych, para odpowiedzialna za sprawy finansowe, para redagująca List Domowego Kościoła oraz dwie osoby z INMK – Elżbieta Kozyra i Anna Góra (którą po roku zastąpiła Maria Różycka). Moderatorem krajowym DK został ks. Jan Mikulski z diecezji tarnowskiej.

Moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie został ks. Roman Litwińczuk; po raz pierwszy moderator został powołany spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Ruch


2002


18 sierpnia Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w Krakowie wypowiedział słowa: „Osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki” oraz „Dziękuję ci, pieśni oazowa”


2003


Jana Pawła II w Liście do Ruchu Światło-Życie z okazji trzydziestolecia aktu oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła wskazuje na kluczowe elementy w Ruchu: liturgia, Biblia, zaangażowanie w parafii


2005


Początki Domowego Kościoła wśród Polaków na wyspach brytyjskich


2006


Wrzesień – podczas podsumowania DK w Warszawie kolejną parą krajową zostali Jolanta i Mirosław Słobodowie ze Szczecina. Moderatorem krajowym DK został mianowany ks. Andrzej Wachowicz z Koszalina


2007


Moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Adam Wodarczyk


2009


28 września – śmierć s. Jadwigi Skudro


2010


Wrzesień – w czasie podsumowania DK w Przemyślu na nową parę krajową zostali wybrani Beata i Tomasz Strużanowscy z Torunia. Moderatorem krajowym DK został mianowany ks. Marek Borowski SAC ze Szczecina.


2011


W miejscowości Lake Charles w Luizjanie odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne dla małżonków. Powstały pierwsze kręgi anglojęzyczne Domowego Kościoła w USA


2015


Podczas krajowego spotkania opłatkowego odpowiedzialnych DK w Zduńskiej Woli odbyły się wybory pary krajowej. Nową parą krajową zostali Katarzyna i Paweł Maciejewscy.

17 stycznia – Ks. Biskup Adam Szal powołał do pełnienia posługi moderatora krajowego DK Księdza Tomasza Opalińskiego z diecezji płockiej.
Nowym moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie został ks. Marek Sędek


2019


Styczeń – Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze św. Anny w diecezji opolskiej miała miejsce zmiana Moderatora Krajowego. Nowym moderatorem krajowym DK został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej.


2021


Wrzesień – Podczas ogólnopolskiego podsumowania Domowego Kościoła w Częstochowie odbyły się wybory pary krajowej. Nową parą krajową DK zostali Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej,

Listopad – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, biskup Krzysztof Włodarczyk, powołał księdza Damiana Kwiatkowskiego z archidiecezji częstochowskiej do pełnienia posługi moderatora krajowego Domowego Kościoła.